Delrapporter för 2020 har lämnats in till regeringen

2021-02-26

ULF:s fyra nodansvariga universitet - Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet - har nu lämnat in sina delrapporter för det fjärde och mycket händelserika verksamhetsåret 2020. 

I delredovisningen för 2020 beskrivs den nationella samordningen liksom arbetet i de fyra noderna. Redovisningen innefattar också en delrapport från den forskargrupp vid Universitetet i Sørøst-Norge som har i uppdrag att löpande utvärdera försöksverksamheten.

Under försöksverksamheten ULF:s fjärde verksamhetsår har lärosätenas samverkan med skolhuvudmännen fördjupats och stärkts ytterligare. Lokalt har nya arenor för dialog mellan forskare och lärare etablerats och de gemensamma forskningsprojekt som initierats börjar ge resultat. Olika former för delade tjänster där forskare och lärare kan arbeta i varandras verksamheter prövas och analyseras. I december 2020 kom också den nya forskningspolitiska propositionen, där regeringen föreslår att försöksverksamheten ska vidareutvecklas och tillföras ytterligare medel.

Delrapporter och evalueringsstudie 2020