Genomlysning av praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?

2020-12-18

Under hela 2020 har den vetenskapliga tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige bjudit in till nationell debatt på temat ”Praktiknära forskning – ett paradigmskifte på gång?" Bland debattörerna finns flera representanter från försöksverksamheten ULF.

Vilka olika benämningar och definitioner av praktiknära forskning finns det? På vilka sätt styr professionen denna kunskapsutveckling? Vilka förutsättningar behöver utvecklas för att praktiknära forskning ska få önskat genomslag vad gäller ramar, strukturer och strategier på olika nivåer och bland olika aktörer? Under 2020 har tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige bjudit in ett antal ledande företrädare i Sverige att debattera olika antaganden, villkor och lärdomar som är viktiga i formeringen av vad som kan vara ett nytt framväxande paradigm kring forskning och utbildning/skola i Sverige.

Bland debattörerna finns flera representanter från försöksverksamheten ULF, däribland Maria Jarl och Magdalena Taube på Göteborgs universitet, Anders Persson på Lunds universitet, Margareta Serder på Malmö universitet, Anna Brunner Cederlund och Lars Olsson på Uppsala universitet och Ingrid Carlgren på Stockholms universitet.

Debattinläggen finns publicerade på tidskriftens webbplats


Pedagogisk forskning i Sverige är en vetenskaplig tidskrift som följer, dokumenterar, granskar och debatterar forskning inom det pedagogiska kunskapsområdet. Sedan starten 1996 har tidskriften blivit ett centralt forum för att driva kunskapsutvecklingen och den samlade diskussionen king pedagogiska frågor i Sverige framåt. Från halvårsskiftet 2018 utges Pedagogisk forskning i Sverige i Linnéuniversitetets regi.