Praktiknära forskning ska stärka förskolorna i Askersunds kommun

2020-03-23

Kollegialt lärande i förskolan – det är fokus för det nystartade praktiknära forskningsprojektet som Örebroforskaren Karin Alnervik bedriver i samarbete med Askersunds kommun.
– Målet är att hitta fungerande strukturer och former för kollegialt lärande som leder till utveckling av verksamheten, säger hon.

Tillsammans med rektorerna och SKUA-utvecklare i Askersunds kommun planerar Karin Alnervik det praktiknära forskningsprojektet som handlar om kollegialt lärande i förskolan. På bilden från vänster: Anette Johansson, Jenny Stenmark, Anna-Karin Bergström, Jennie Björk, Lisbeth Gunnarsson, Karin Alnervik och Åsa Persson.

Förskolepersonalen är vana vid att arbeta i arbetslag, dela med sig av sina kunskaper och hjälpa varandra i det dagliga arbetet. Men många gånger sker detta spontant och utan ett tydligt fokus på utvecklingsarbete.

– Jag är intresserad av att genom praktiknära forskning, tillsammans med rektorer och förskolepersonal, utveckla metoder och kunskap om hur det kollegiala lärandet utifrån olika aspekter utvecklas. Det i sin tur ska stimulera utvecklingen av det pedagogiska arbetet, säger Karin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet som leder det praktiknära forskningsprojektet i Askersunds kommun.

Samtliga 13 kommunala förskolor i Askersunds kommun ska delta i det tvååriga forskningsprojektet, som bedrivs inom försöksverksamheten ULF.

– Det här ett sätt lyfta förskolorna i Askersund, få ett vetenskapligt perspektiv på vår verksamhet och fördjupa pedagogernas kunskaper, säger Anna-Karin Bergström, rektor på Askersunds kommun.

Till en början kommer fokus för det kollegiala lärandet att ligga på SKUA – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där syftet är att höja kunskaperna om hur man jobbar med språk inom förskolan.

– Tanken är att arbetslag från olika förskolor ska få möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och utveckla sina arbetssätt när det gäller till exempel flerspråkighet och interkulturalitet, säger Karin Alnervik.

Både forskning och utvecklingsarbete 

Den praktiknära forskningen ska bidra med kunskap som har direkt nytta i verksamheten och den ska stärka den vetenskapliga grunden som skolutbildningar vilar på. Just nu arbetar Karin Alnervik med att formulera projektets forskningsfrågor tillsammans med förskolerektorerna i Askersunds kommun.

– Praktiknära forskning omfattar både forskning och utvecklingsarbete. Min förhoppning är att resultatet av forskningen ska bidra till att utveckla det kollegiala lärandet, men också skapa en bild av hur förutsättningarna ser ut i förskolan idag, säger hon.

– Jag hoppas att detta ska leda till att vi får en bestående lärande kultur inom verksamheten som alla medarbetare driver och tar ansvar för, säger Jennie Björk, rektor på Askersunds kommun.

ULF-avtal och praktiknära forskning på Örebro universitet

Jasenka Dobric