Årets delrapporter inlämnade till regeringen

2020-03-02

De fyra nodansvariga universiteteten - Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet - har nu lämnat in varsin delrapport avseende 2019 till regeringen.

Efter tre av försöksverksamhetens fem år har preliminära slutsatser utkristalliserats inom tre centrala områden. Det hittillsvarande arbetet visar, för det första, på betydelsen av ett gemensamt ägarskap mellan lärosäte och skolhuvudman. Det är för det andra centralt att samverkan involverar flertalet organisatoriska nivåer hos respektive part. För det tredje visar erfarenheterna att gemensamma processer för att identifiera professionens frågor och behov av kunskap möjliggör lokalt förankrade forsknings- och utvecklingsperspektiv. När lärare/förskollärare och forskare tillsammans utbyter idéer och erfarenheter läggs grunden för skolutveckling på professionens villkor.

Till rapporterna läggs en andra delrapport från de externa utvärderarna vid Universitetet i Sørøst-Norge.

Ta del av delrapporter 2019 samt extern utvärdering