Åtta projekt får medel för praktiknära skolforskning på Göteborgs universitet

2019-03-29Den 28 mars beslutade rektor för Göteborgs universitet vilka projekt som blir de första forskningsprojekten inom regeringsuppdraget ULF om samarbete kring praktiknära forskning i skolan.

Gemensamt för de beviljade projekten är att de särskilt integrerar professionskunskaper och forskningskunskaper som kan leda till kunskapsutveckling också när projekttiden är slut. De beviljade projekten spänner från förskola till gymnasium och över skilda ämnen som språkdidaktik; dans och teater; skönlitterär etikundervisning och digital matematik.

Tydliga kriterier för samverkan
En bedömningskommitté, bestående av åtta ledamöter från skolverksamhet i Göteborgsregionen och Göteborgs universitet, har ansett att det finns möjlighet att ge forskningsmedel till åtta av de 17 projektförslag som kom in till ULF Steg 2. Eftersom ULF har ett uttryckligt syfte att utveckla samverkansmodeller är det viktigt att professionskunskap och forskningskunskap vävs samman i frågeställningar och i genomförande. Ansökningarna har bedömts enligt dessa fyra kriterier:

• Forskningsprojektets potential att stärka den vetenskapliga grunden i skola och förskola
• Forskningsprojektets potential att stärka samverkan
• Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet
• Spridning av projektets forskningsresultat och beprövade erfarenhet

– De som beviljats medel har i sin projektplan särskilt integrerat professionskunskaper och forskningskunskaper på ett sätt som innebär att kunskaper inte bara kommer att utvecklas under projektets gång, utan att förskollärare och lärare kan fortsätta arbeta med modeller för samverkan och kunskapsutveckling också efter projekttidens slut. De här projektens kunskapsbidrag är också relevanta utanför den lokala skolmiljön och det finns en genomtänkt plan för kunskapsspridningen, säger Camilla Björklund, ordförande i bedömningskommittén.

Forskning på lika villkor
Detta är den första utlysningen inom regeringsuppdraget ULF, och den första någonsin där skolhuvudmän i Göteborgsregionen och forskare på Göteborgs universitet gemensamt ansökt om att få forska tillsammans – en forskning på lika villkor, som varit viktigt att beskriva i ansökan.

– Vi har i en del ansökningar saknat speciellt hur professionen bidrar till frågeställningarna och hur professionskunskaperna ska tas tillvara. I en del ansökningar har de vetenskapliga metoderna inte beskrivits och motiverats tillräckligt för att bedömarna ska kunna förstå om projektet är rimligt att genomföra, säger Camilla Björklund, ordförande i bedömningskommittén.

Alla ansökningar viktiga bidrag
Över 100 projektskisser kom in i steg 1 av den första utlysningen av ULF-medel. Alla de drygt 90 projektskisser som inte fått forskningsmedel har ändå gjort ett viktigt bidrag genom att synliggöra behovet av skolutveckling i en mångfald av områden.

– Nästa forskningsutlysning kommer att omformas av de erfarenheter vi fått. ULF är en lärprocess för alla inblandade, säger Magdalena Taube, projektledare för ULF-avtal på Göteborgs universitet.

Annika Wall

Dessa åtta projekt får medel

AI och digital matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande
Johan Lundin, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet tillsammans med Hovåsskolan, Göteborgs stad samt Kapareskolan, Enheten utveckling, Kungsbacka kommun. 
Grundskola.

En praktiknära fortbildningsmodell – Förskollärare och forskare i samverkan kring professionell digital kompetens
Annika Lantz-Andersson, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet tillsammans med Björkris skola, Kungsbacka kommun. 
Förskoleklass.

Teknikkunskaper och tekniskt språkbruk i förskolans undervisningspraktik – En modell för praktiknära samverkan 
Maria Svensson, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet tillsammans med Hede förskola, Lärkbackens förskola, Älsåkersskolan, Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun. 
Förskola.

Att skärpa den etiska blicken och rösten - En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i åk 5 
Annika Lilja, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet tillsammans med Bergums skola, Göteborgs stad, Särö skola, Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun, Ljungviksskolan, Lerums kommun. 
Åk 5.

Bedömning av kunnande i dans och teater inom gymnasieskolan 
Pernilla Ahlstrand, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet tillsammans med Schillerska gymnasiet, Göteborgs stad, Hulebäcksgymnasiet, Härryda kommun. 
Gymnasieskola.

Språkdidaktisk samverkan: en studie om språk- och ämnesintegrerad undervisning på engelska
Liss Kerstin Sylvén, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet tillsammans med Göteborgsregionens internationella skola (ISGR), Göteborgsregionen.
Åk 6 och 7.

Ämnesdidaktiska modeller för de naturorienterande ämnena i förskola och grundskola: ett samarbetsprojekt mellan lärare, forskare, lärarutbildare, lärarstudenter, barn och elever
Miranda Rocksén, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet tillsammans med Hammarkullsskolan och Gropens gård, Göteborgs stad.
Förskola och grundskola.

Programmering för lärande i matematik
Johanna Pejlare, Matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet tillsammans med Hvitfeldska gymnasiet, Göteborgs stad. 
Gymnasieskola.