ULF-avtal mellan Göteborgs universitet och Göteborgsregionen

2018-06-20

Nu har Göteborgs universitet och de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen kommit överens om hur ett ULF-avtal ska se ut. Genom överenskommelsen tas nu det första steget mot att bygga ett hållbart samarbete kring praktiknära forskning i skolan. 

Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet.
Foto: Johan  Wingborg

– Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vila på en vetenskaplig grund. En sådan här överenskommelse kommer att leda till bättre förutsättningar för forskning i förskola och skola samt stärka undervisningens vetenskapliga grund, säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg.


 

– Beslutet om överenskommelsen är historiskt - i framtiden kommer vi att fråga oss hur vi gjorde innan ULF-avtalen, säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Ytterligare stärka praktiknära forskning
Praktiknära forskning i skolan finns redan idag. Den nu ingångna överenskommelsen ska stärka den praktiknära forskningen ytterligare genom att på ett systematiskt sätt pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän, samla in och dokumentera erfarenheter av hur samverkan fungerar, samt lära av erfarenheterna för att få ett samarbete som ska hålla över tid. Verksamheten ska också präglas av jämlika villkor mellan akademi och skolväsende i genomförandet. Målet är att bygga upp en hållbar och jämlik infrastruktur för fungerade samverkansformer.

Utlysning av forskningsmedel
Göteborgs universitetet och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har nu kommit överens om hur arbetet kring ULF-avtalet ska se ut under perioden 1 juli 2018 - 31 december 2020. Överenskommelsen reglerar bland annat kommande utlysningar av forskningsmedel. En första utlysning av forskningsmedel inom regionens försöksverksamhet är planerad till höstterminen 2018.

Annika Wall