Nationell ULF Bazar 2020

Försöksverksamheten ULF närmar sig sitt slut. Ett stort antal aktiviteter pågår på lärosäten och hos huvudmän i hela landet. Flera parter bygger vidare på tidigare väl fungerande strukturer, medan några väljer att pröva helt nya former för samverkan. De erfarenheter som nu görs ska snart omvandlas till hållbara modeller i ett förslag på permanent ULF-avtal. Den Nationella Samordningsgruppen inbjuder härmed till en digital workshop där representanter från samtliga noder möts för erfarenhetsutbyte och framåtblick!

När: Den 7 maj 2020 kl. 12.30 – 15.00 
Var: Zoom
Syfte: Att utifrån de erfarenheter som försöksverkamheten genererar diskutera innehåll och utformning av framtida samverkansmodeller i ett nationellt ULF-avtal. 
Deltagare: Drygt 200 personer med erfarenhet av försöksverksamheten. Representanter finns från 25 lärosäten, ett 40-tal huvudmän, 3 regionföreträdare samt 2 fristående koncerner med skolor över hela landet.

Seminarium

Ett seminarium kommer att genomföras med 12 deltagare/grupp i totalt 16 grupper, där varje grupp har en ordförande och en dokumentatör. De tre frågeställningar som Den Nationella Samordningsgruppen gärna vill ha erfarenheter kring förtecknas nedan:

A. Hur identifieras och prioriteras kunskapsbehovet hos olika grupper; enskilda lärare, ämnesvis, skolledare, huvudmän. Hur "möter" dessa frågeställningar befintlig kunskap och/eller lägger grunden till ny forskning? Vilka involveras i olika processer och hur kommer resultaten flera till del hos både huvudman och lärosäte?

B. Hur medverkar olika samverkansformer/modeller till att skapa likvärdiga förhållanden för stora och små huvudmän/lärosäten? Vilken betydelse har förekomsten av lektorer och utformningen av tjänstekonstruktioner som t.ex. kombinations- och/eller förenade tjänster? Vilka möjligheter finns för lärarstuderande att vistas i forskande miljöer under sin utbildning på lärosäte och under sin VFU?

C. Med fokus på framtiden - vilka förutsättningar är viktiga att lyfta fram i utformandet av olika samverkansmodeller? Vad behövs nationellt, regionalt och lokalt för att stärka och utveckla den praktiknära forskningen, den vetenskapliga grunden i utbildningar hos samtliga huvudmän och lärarutbildningarnas förankring i forskning? Resurser? Roller? Beslutsstrukturer? 


Vill du bättra på dina bakgundskunskaper inför samtalen den 7 maj? Här har vi samlat några centrala dokument som tillsammans tecknar en bild av vad som hänt sedan 2015, då ansökan om ett nationellt skolforskningsavtal lämnades till regeringen. 
 

Spaningar

För dig som är intresserad bjuds här på två ur en serie så kallade ULF-spaningar som är framtagna som arbetsmaterial för den Nationella Samordningsgruppen.

ULF-spaning 1 ger en tillbakablick på vad olika instanser sagt om praktiknära forskning. Här finns även bilagor varav en beskriver de tre ULF-seminarier som hållits i Almedalen.

ULF-spaning 3 innehåller olika aktörers inspel till kommande forskningsproposition 2020. Bilagor med utvalda inspel i sin helhet: Ifous inspel - Skolverkets inspel - Skolforskningsinstitutets inspel