Rundabordssamtal: Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman

  • Datum: –13.00
  • Plats: Stockholm
  • Webbsida
  • Arrangör: SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning tillsammans med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten
  • Kontaktperson: Linda Gerén
  • Seminarium

Rundabordssamtal: Samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman – nyckeln för att stärka Sverige som kunskapsnation

Regeringen har nyligen aviserat att man vill reformera lärarutbildningen. Sverige behöver en skola av hög kvalitet och lärarutbildningar med hög kvalitet är en viktig förutsättning för det. En central del i lärarutbildning av hög kvalitet rör forskningsanknytningen. 

Lärosätena och skolhuvudmännen utgör tillsammans en motor i utvecklingen av läraryrkets kunskapsbas. Samverkan kring utbildning och forskning som sätter professionens frågor i fokus stärker en skola på vetenskaplig grund och lärarutbildningens forskningsbas och gör läraryrket mer attraktivt. De senaste årens utveckling har varit positiv. Genom försöksverksamheten med samverkan kring praktiknära forskning (ULF) tillkommer fler goda exempel på hur denna samverkan kan bli långsiktig och hållbar. 

Men det finns många utmaningar. Samverkan riskerar att ske ad hoc och vara beroende av enskilda aktörers förutsättningar och intressen. Forskningsresultat och erfarenheter som samverkan genererar riskerar att stanna hos de direkt involverade. För att samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän ska hålla över tid, och för att resultat och erfarenheter ska komma professionen och lärarutbildningarna till del, behövs strukturer och resurser och en samsyn även på nationell nivå. 

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bjuder in till rundabordssamtal för att diskutera långsiktiga lösningar för den viktiga relationen mellan lärosäten och skolhuvudmän som gynnar såväl elevers som studenters utbildning. Hur skapar vi långsiktiga förutsättningar för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän, bland annat hållbara former för samverkan och finansiering? Hur garanterar vi övergången från försöksverksamheten ULF till reguljär verksamhet? Hur kan en framtida finansiering se ut? Krävs en regional struktur? Hur kan en sådan i så fall utformas?

Praktisk information 
Rundabordssamtalet arrangeras av SUHF:s arbetsgrupp för lärarutbildning tillsammans med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF). Samtalet vänder sig till nationella organisationer och myndigheter inom området samt till lärosätesledningar. Rundabordssamtalet äger rum i Stockholm den 21 oktober 2019 kl. 10-12 och följs av lunch kl. 12-13. Inbjudan och mer information skickas ut i början av juni. 

Kalendarium för ULF