Studentuppsatser/Examensarbeten

Uppsats: Loops - en digital lärplattform för kreativt interaktivt lärande. En kvalitativ studie av lärares upplevelser av Loops
Tammi, Hanna (2021) . Examensarbete Grundlärarprogrammet F-3. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Förutsättningar lärare har givits för att undervisa i grundskolans digitala lärmiljö
Andersson, Sofia (2020)  Examensarbete Grundlärarprogrammet F-3. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: När rummet fungerar som bäst - hur lärare på en skola med flexibel lärmiljö resonerar om möjligheterna att sätta eleven i centrum med stöd av lärmiljön
Ciba Björk, Rebecca (2020) Examensarbete Grundlärarprogrammet 4-6. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Lärares upplevelser och behov av fortbildning inom ny fysisk lärmiljö
Hernius, Maria (2020) Examensarbete Grundlärarprogrammet 4-6. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Grundskollärares digitala kompetens och hur den används i nybyggda skolor
Sanderoth, Emil (2020) Examensarbete Grundlärarprogrammet 4-6. Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Allt handlar om språk: En forskningsöversikt om hur andraspråkselever kan stöttas i den naturvetenskapliga undervisningen
Svensson, J., & Åberg-Jansson, R. (2019), Examensarbete 1 inom grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Mellanstadieelevers upplevelse av en skönlitteraturbaserad etikundervisning. ”För att tankarna liksom får breda ut sig och ta plats”
Lejdfelt, Amelie. (2021, ht 20) 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Gruppdiskussioners betydelse i en skönlitteraturbaserad etikundervisning
Hoang, Lina. (2021, ht 20) 
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Etisk kompetens bortom läroplanen. Lärares berättelser om etik i undervisningen i år 5 och 8
Brodin, Josefina. (2021, vt 21)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Vad är en god människa? 11-åringars reflektioner ur en skönlitteraturbaserad etikundervisning
Cederholm, Sanna. (2021, vt 21)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: ”Du får stanna, du får inte stanna” En observationsstudie om 11-åringars etiska tankar om migration i en skönlitteraturbaserad undervisning
Johansson, Emmy. (2021, vt 21)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Lärares beskrivningar av etikundervisning i grundskolan. En intervjubaserad studie.
Sjöholm, Linnea. (2021, vt 21)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Moraliska handlingar i kränkande situationer. En kvalitativ textanalys om hur elever i svensk grundskola uttrycker kränkningar och moralisk handlingskompetens
Nolberg, Patrik. (2021, vt 21)
ULF Nod: Göteborg
Ansvarigt lärosäte: Göteborgs universitet

Uppsats: Fjärrundervisning – Skolans verktyg för likvärdig utbildning? En aktivitetsteorietisk analys av fjärrlärares syn på fjärrundervisning och pedagogisk digital kompetens
Saga Stenman. Examensarbete i pedagogik 15 hp, Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT miljöer, 180hp, VT 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Uppsats: Fjärrundervisning - Perspektiv från skola, region och forskning
Anna-Katarina Öjefors Stark. Examensarbete, 15 hp, Magisterkurs i pedagogik, 60 hp, Vt 2019
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Uppsats: Specialpedagogisk handledning via fjärrteknologi - en empirisk intervjustudie
Simon Skog. Examensarbete, 15 hp, Specialpedagogprogrammet, 90 hp, Vt 2020
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Umeå universitet

Uppsats: Gymnasieelevers upplevelser av onlineundervisning i matematik
Eleonora Strand och Sofia Thorén, Självständigt arbete på avancerad nivå, Civilingenjörsexamen - Civilingenjör och lärare, kurs i teknik och lärande, 2021
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan

Uppsats: Digitalt skrivande: En möjlighet eller ett hinder i dagens klassrum?
Alexandra Jevring, Självständigt arbete på avancerad nivå, Civilingenjörsexamen - Civilingenjör och lärare, kurs i teknik och lärande, 2020
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Kungliga Tekniska Högskolan

Senast uppdaterad: 2021-09-08