Lärarutbildning

Denna kategori rymmer såväl lärarutbildningens organisation och genomförande i sig som hur lärarstudenter kan vara involverade i forskning under sin utbildning.
 

Utveckling av ”tvålärarskap”– lärarutbildare och verksamma lärare undervisar tillsammans
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna
Ansvarig huvudmän: Regionens huvudmän 

Utveckling av handledarutbildning på avancerad nivå
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Utveckling av praktiknära magisterprogram/kurser
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Högskolan Dalarna

Skapa långsiktiga strukturer för att möjliggöra för lärare, lärarstudenter och forskare att samverka i praktiknära forskning och verksamhetsutveckling 
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvarig huvudman: Mörbylånga 

Mötesplatser för skolhuvudman och lärarutbildning där prioriterade områden för utveckling/samverkan identifieras 
ULF Nod: Uppsala  
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet 

Aktiviteter och modeller planeras, byggs upp och genomförs i samverkan (forskningsdag för studenter, studenter genomför utvecklingsinriktade självständiga arbeten m.m.)
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäte: Linnéuniversitetet
Ansvarig huvudman:  

Examensarbeten i samverkan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola 
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän 

Examensarbete i samverkan mellan skola och akademi
ULF Nod: Umeå
Lärosäte: Umeå universitet
Huvudman: Piteå kommun

Lärarstudenters delaktighet som brygga mellan lärosäte och huvudman – examensarbeten i samverkan
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Luleå tekniska universitet
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän

Självständigt arbete/examensarbete
ULF Nod: Uppsala 
Ansvarigt lärosäteUppsala universitet 
Ansvarig huvudman: Enköpings kommun 

Utveckling av självständiga arbeten inom lärarutbildningarna i anslutning till STLS 
ULF Nod: Uppsala
Ansvarigt lärosäte: Stockholms universitet
Ansvarig huvudman: Stockholms stad 

Inventering av kompetens och intresse för praktiknära skolforskning hos lärosätets forskare
ULF Nod: Umeå
Ansvarigt lärosäte: Mittuniversitetet

Utveckling av fältstudier
Ansvarigt lärosäte: Mälardalens Högskola 
Ansvarigt huvudmän: Regionens huvudmän