Vad är ULF-avtal?

Regeringen har genom beslut den 9 mars 2017 (U2015/03573/UH, U2017/01129/UH) uppdragit åt Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet att planera och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan lärosäten och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Försöksverksamheten har fått namnet ULF - Utveckling, Lärande, Forskning. Den ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Enligt regeringens beslut ska de ansvariga universiteten samordna försöksverksamheten mellan sig och ansvara för att den dokumenteras och utvärderas och att erfarenheterna och resultaten av utvärderingen sprids i syfte att göra det möjligt för andra universitet, högskolor och skolhuvudmän att använda sig av samverkansmodellerna. Uppdraget avser perioden 2017-2021 och det ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.

Försöksverksamheten syftar till att skapa långsiktigt hållbara strukturer som vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Visionen är att om tjugo år så är praktiknära forskning grunden för de professionellas yrkesutövning inom skolväsendet och för lärar- och förskollärarutbildningen. Om tjugo år bedriver forskare vid lärosäten och lärare och förskollärare i skolväsendet praktiknära forskning i samverkan – i hela landet. Om tjugo år har vi etablerat nya förhållningssätt till samverkan kring praktiknära forskning.

Det förutsätter nationellt likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör ett nära samarbete som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheten inom akademin och inom skolväsendet. Inom hälso- och sjukvården har Avtal om läkarutbildning och forskning (ALF-avtalet) möjliggjort en sådan utveckling. ALF-avtalet är därför en självklar utgångspunkt för uppdraget om försöksverksamhet med praktiknära forskning.

Maria Jarl, Ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning på Göteborgs universitet, om varför ULF leder till en bättre skola

Ansvariga lärosäten

För övergripande samordning av försöksverksamheten och för löpande dialog med aktörer på nationell nivå koordineras arbetet av en samordningsgrupp bestående av företrädare för ansvariga universitet. Företrädarna har ledningsansvar för lärarutbildning vid respektive universitet.

En avsiktsförklaring mellan ansvariga lärosäten ligger till grund för det operativa genomförandet av försöksverksamheten. Avsiktsförklaringen har förankrats hos och stöds av skolhuvudmännen genom Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas riksförbund.

Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder och till dessa knyts huvudmän och ytterligare lärosäten.