Organisation

Fyra lärosäten har huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten som i sin tur involverar skolhuvudmän. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverkamheten som vart och ett knyter huvudmän till sina respektive noder.

Bild 1: Försöksverksamheten organiseras genom fyra noder bestående av lärosäten och skolhuvudmän. Se större bild

Skolhuvudman och lärosäte bedriver tillsammans praktiknära forskning, i ett ömsesidigt utbyte som genererar kunskap och utveckling för båda parter.
Bild 2: Skolhuvudman och lärosäte bedriver praktiknära forskning i en strukturerad process som präglas av ömsesidigt utbyte och lärande hos båda parter.


 

Varje delprojekt beskrivs närmare på de nodansvariga universitetens webbplatser:Nationell samordningsgrupp

För övergripande samordning av försöksverksamheten och för löpande dialog med aktörer på nationell nivå koordineras arbetet av en samordningsgrupp bestående av företrädare för ansvariga universitet. Företrädarna har ledningsansvar för lärarutbildning vid respektive universitet.

Samordningsgruppens medlemmar:
Maria Jarl, Göteborgs universitet
Magdalena Taube, Göteborgs universitet
Jessica Eriksson, Karlstads universitet
Johan Lithner, Umeå universitet
Kristina Hansson, Umeå universitet
Elisabet Nihlfors, Uppsala universitet
Lars Olsson, Uppsala universitet