Ulf-avtal

Välbesökt ULF-seminarium i Almedalen

2018-02-07
Den 2 juli genomfördes ett fullsatt seminarium om praktiknära forskning som medel för en attraktiv skola på vetenskaplig grund. Representanter från bland annat akademin, SKL och Lärarförbundet samlades för att diskutera flera av de nyckelfrågor som står i centrum för försöksverksamheten. 

Bakgrund
Det ska vara självklart för lärare och förskollärare att basera sin yrkesutövning på det senaste inom forskningen. Det är så vi får en skola på vetenskaplig grund. Samarbeten mellan lärosäten och huvudmän som bygger på långsiktiga och hållbara lösningar medverkar till att vidareutveckla lärarutbildning och forskning.

Huvudmannen, lärare och skolledare behöver mer systematiskt arbeta med att identifiera prioriterade områden för forskning samt skapa förutsättningar för disputerade lärare och skolledare att ha forskning i sin tjänst. Lärosätet behöver i sin tur utveckla möjligheter för disputerade att arbeta både på lärosätet och hos huvudman. Forskningsmiljöer som stöd för forsknings- och utvecklingsarbete behöver utvecklas hos båda parter. För att detta ska bli något naturligt och självklart förutsätter det nationellt likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör långsiktiga samarbeten som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheterna inom akademin och skolväsendet.

Medverkande:
Eva Åkesson, Rektor, Uppsala universitet
Per-Arne Andersson, Direktör, SKL
Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen
Kristina Hansson, Lektor, Vetenskaplig ledare, Piteå Kommun,
Maria Jarl, Universitetslektor, Göteborgs Universitet
Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Helena Sagar, Lektor, Kungsbacka kommun
Helle Wijk, Leg. sjuksköterska, Prof., Viceprefekt Samverkan, Sahlgrenska,
Elisabet Nihlfors, Professor, Dekan, Uppsala universitet (moderator)

När? 2 juli kl. 08:00-09:00
Var? B-huset, Cramérgatan 3, lokal B23 (en trappa upp)

ULF-avtal mellan Göteborgs universitet och Göteborgsregionen

2018-06-20

Nu har Göteborgs universitet och de kommunala skolhuvudmännen i Göteborgsregionen kommit överens om hur ett ULF-avtal ska se ut. Genom överenskommelsen tas nu det första steget mot att bygga ett hållbart samarbete kring praktiknära forskning i skolan. 

Eva Wiberg, rektor på Göteborgs universitet.
Foto: Johan  Wingborg

– Enligt skollagen ska utbildningen inom skolväsendet vila på en vetenskaplig grund. En sådan här överenskommelse kommer att leda till bättre förutsättningar för forskning i förskola och skola samt stärka undervisningens vetenskapliga grund, säger Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg.


 

– Beslutet om överenskommelsen är historiskt - i framtiden kommer vi att fråga oss hur vi gjorde innan ULF-avtalen, säger Helene Odenjung, ordförande i Utbildningsgruppen vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Ytterligare stärka praktiknära forskning
Praktiknära forskning i skolan finns redan idag. Den nu ingångna överenskommelsen ska stärka den praktiknära forskningen ytterligare genom att på ett systematiskt sätt pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän, samla in och dokumentera erfarenheter av hur samverkan fungerar, samt lära av erfarenheterna för att få ett samarbete som ska hålla över tid. Verksamheten ska också präglas av jämlika villkor mellan akademi och skolväsende i genomförandet. Målet är att bygga upp en hållbar och jämlik infrastruktur för fungerade samverkansformer.

Utlysning av forskningsmedel
Göteborgs universitetet och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har nu kommit överens om hur arbetet kring ULF-avtalet ska se ut under perioden 1 juli 2018 - 31 december 2020. Överenskommelsen reglerar bland annat kommande utlysningar av forskningsmedel. En första utlysning av forskningsmedel inom regionens försöksverksamhet är planerad till höstterminen 2018.

Uppsala universitet och Uppsala kommun har tecknat Sveriges första ULF-avtal

ULF-avtalet signerades av Caroline Hoffstedt, ordförande i Utbildningsnämnden på Uppsala kommun och Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet. Foto: Lars Wallin

2018-05-29
Uppsala universitet och Uppsala kommun har nu satt bläck på det första av en rad ULF-avtal som kommer att tecknas mellan lärosäten och kommuner i hela landet. En bärande del i överenskommelsen är etableringen av gemensamma forskningsmiljöer där disputerade lärare och skolledare ges förutsättningar att forska inom ramen för sina tjänster.

Avtalet signerades av Eva Åkesson, rektor på Uppsala universitet och Caroline Hoffstedt, ordförande i Utbildningsnämnden.

- Jag vill att Sveriges bästa lärare ska jobba i Uppsala. Fram till 2022 behöver vi rekrytera ungefär 1000 nya medarbetare till Uppsalas förskolor och skolor. För att lyckas med det behöver vi ligga i framkant som arbetsgivare och ge förskollärare och lärare möjligheten att utveckla sin undervisning med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är avgörande både för att höja status på läraryrket och kunskapsresultaten bland Uppsalas elever, säger Caroline Hoffstedt (S).

Rektor Eva Åkesson betonar lärarstudenternas centrala roll i försöksverksamheten:

- Om studenterna under sin praktik kan vistas i utvecklings- och forskningsmiljöer på skolorna stärks kvaliteten i lärar- och förskollärarutbildningen. Då blir de också en tillgång i skolornas och förskolornas utvecklingsarbete. God samverkan gynnar alla och det här är ett lysande exempel. Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla barns och elevers utveckling och lärande.

Vill du veta mer om ULF? Maria Jarl, Ordförande i Samordningsnämnden för lärarutbildning på Göteborgs universitet, förklarar varför ULF leder till en bättre skola

Uppsala kommuns ULF-koordinator Olle Bergh bloggar om signeringen

"Påskrivet och klart!

En högtidlig ceremoni hölls i universitetets Humanistiska teater när ULF-avtalet mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun signerades. Ett års förberedelser, förankringsarbete och diskussioner mellan lärosäten och mellan Uppsala universitet och Uppsala kommun bär nu frukt. Det konkreta arbetet med att skapa en gemensam forskningsmiljö hos kommunen kan äntligen komma igång!"  Läs hela inlägget

ULF i Almedalen

ULF får en egen programpunkt på årets Almedalsvecka. Ett seminarium om praktiknära forskning som medel för en attraktiv skola på vetenskaplig grund kommer att arrangeras under försöksverksamhetens flagg.

Det ska vara självklart för lärare och förskollärare att basera sin yrkesutövning på det senaste inom forskningen. Det är så vi får en skola på vetenskaplig grund. Samarbeten mellan lärosäten och huvudmän som bygger på långsiktiga och hållbara lösningar medverkar till att vidareutveckla lärarutbildning och forskning.

Huvudmannen, lärare och skolledare behöver mer systematiskt arbeta med att identifiera prioriterade områden för forskning samt skapa förutsättningar för disputerade lärare och skolledare att ha forskning i sin tjänst. Lärosätet behöver i sin tur utveckla möjligheter för disputerade att arbeta både på lärosätet och hos huvudman. Forskningsmiljöer som stöd för forsknings- och utvecklingsarbete behöver utvecklas hos båda parter. För att detta ska bli något naturligt och självklart förutsätter det nationellt likvärdiga och hållbara strukturer som möjliggör långsiktiga samarbeten som vilar på insikten om det ömsesidiga beroendet mellan verksamheterna inom akademin och skolväsendet.

Elisabet Nihlfors, dekan vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper på Uppsala universitet, moderar ett samtal med representanter från bland annat akademin, Sveriges Kommuner och Landsting och Lärarförbundet.

Medverkande:
Eva Åkesson, Rektor, Uppsala universitet
Per-Arne Andersson, Direktör, SKL
Helén Ängmo, Generaldirektör, Skolinspektionen
Kristina Hansson, Lektor, Vetenskaplig ledare, Piteå Kommun,
Maria Jarl, Universitetslektor, Göteborgs Universitet
Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund
Helena Sagar, Lektor, Kungsbacka kommun
Helle Wijk, Leg. sjuksköterska, Prof., Viceprefekt Samverkan, Sahlgrenska,
Elisabet Nihlfors, Professor, Dekan, Uppsala universitet (moderator)

Seminariet är en del av Uppsala universitets program.

När? 2 juli kl. 08:00-09:00
Var? B-huset, Cramérgatan 3, lokal B23 (en trappa upp)

Seminariet kommer att livesändas. Därefter kan man se det här på ulfavtal.se.